Patronages SRIF 2018

Patronage of Southmoravia region

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek převzal záštitu nad III. ročníkem Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Záštita ve formátu PDF

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Patronage of Ministry of Industry and Trade

Science Research Innovation Fair 2018 will take place under the patronage of Ministry of Industry and Trade.

Patronage in PDF (CZ)

Česká konference rektorů

Patronage of Czech Rectors Conference President

The patronage over the prepared 3rd year of Science Research Innovation Fair which will take place in May 2018 was accepted by the Chairman of Czech Rectors Conference Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Patronage in PDF (CZ)

Evropský parlament

Patronage of the Vice-President of the European Parliament

It is a great honour for us that JUDr. Pavel Telička, Vice-President of the European Parliament, granted his patronage to the 3rd year of Science Research Innovation Fair. We consider it to be our obligation to prepare a wide range of exhibitors and an interesting specialised accompanying programme.

Patronage in PDF (CZ)

Ministry of Education, Youth and Sports

Under the Patronage of Ministry of Education, Youth and Sports

Science Research Innovation Fair 2018 will take place under the patronage of Ministry of Education, Youth and Sports.

Patronage in PDF (CZ)

Úřad vlády ČR

PATRONAGE OF THE VICE-CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT FOR SCIENCE, RESEARCH AND INNOVATION

The Vice-Chairman of the Government for Science, Research and Innovation MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D., MBA confirmed on 4th June his patronage of the prepared 3rd year of Science Research Innovation Fair. As he was the patron of the previous fair too, we perceive his patronage as a demonstration of appreciation that we are developing in our fair a necessary and fecund activity which connects scientific-research area with application companies.

Patronage in PDF (CZ)

Univerzita Karlova

Under the patronage of Charles University

Science Research Innovation Fair 2018 will take place under the patronage of Charles University.

Patronage in PDF (CZ)

Partneři a záštity VVVI 2017

Hlavní partneři VVVI 2017

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

Veletrhy Brno

Veletrhy Brno

Hlavní mediální partner VVVI 2017

MM průmyslové spektrum

MM publishing, s.r.o. - MM Průmyslové spektrum

Hlavním mediálním partnerem veletrhu se stala MM publishing, s.r.o.

Prestižní české vydavatelství odborných časopisů MM Průmyslové spektrum, MM Strojírenství na dosah a MM Science Journal.

Mediální partneři veletrhu VVVI 2017

AUTOMA

Automa - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.

Mediálním partnerem veletrhu se stala Automa - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Vychází v českém jazyce; v tištěné podobě a na internetu (s možností stažení článků ve formátu PDF) vychází s měsíční periodou (s výjimkou letního dvojčísla).

MANAGEMENTMANIA.COM

MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizační složka

Mediálním partnerem veletrhu se stala MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizační složka

ManagementMania je profesionální znalostní sociální síť pro business. Je to ekosystém pro organizace, profesionály, podnikatele, studenty, akademiky, kteří na jednom místě najdou praktické informace, mohou vytvářet reference, dávat doporučení, vytvářet síť kontaktů a firem, prodávat služby a produkty, doporučovat, propagovat a mnoho dalších věcí pro řízení a provoz organizací. Je agregátorem business informací a rozcestníkem na užitečné zdroje. ManagementMania je integrována s LinkedIn, Facebook a další sociální sítě a se svojí návštěvností a silnou komunitou manažerů patří mezi nejrychleji rostoucí business portály.

AZ ELEKTRO

GIVERSDON s.r.o.

Mediálním partnerem veletrhu se stala společnost GIVERSDON s.r.o.

Odborný elektrotechnický časopis.

sklář a keramik

Česká sklářská společnost, z.s.

Mediálním partnerem veletrhu se stala Česká sklářská společnost, z.s.

Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie Sklář a keramik je tradičním tištěným médiem, které pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace o dění v oboru doma i v zahraničí. Pro svou odbornost je zařazen do aktuálního seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů pro rok 2015. Mezi jeho odběrateli jsou členové České sklářské společnosti, předplatitelé, zahraniční firmy i jednotlivci a informace o otištěných studiích pravidelně vychází v řadě odborných evropských sklářských časopisů. Určený je technickým profesím, institucím, firmám, knihovnám, školám, obchodníkům, výtvarníkům, designérům, historikům, archeologům, sběratelům nebo laickým zájemcům o sklo a keramiku. Prestižními partnery časopisu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Slovenská sklárska spoločnosť.

FCC PUBLIC s.r.o.

FCC PUBLIC s.r.o. se stala partnerem

Mediálním partnerem veletrhu se stala FCC PUBLIC s.r.o.

FCC PUBLIC s. r. o. je nakladatelství technické literatury, jehož vydavatelské aktivity jsou zaměřeny především na oblast elektrotechniky a příbuzných oborů. Vydává odborné časopisy, ELEKTRO a SVĚTLO a také knižní tituly pojednávající o tématech elektrotechniky, osvětlování, alternativní energetiky a managementu.
Vydavatelství je členem České elektrotechnické asociace, spolupracuje s firmami, z nichž každá má svou důležitou úlohu v průmyslu ČR a se vzdělávacími i akademickými institucemi. Do časopisů i knih autorsky přispívají významné osobnosti z výzkumu i praxe a kompetentní osobnosti z profesních institucí.
Nakladatelství se účastní důležitých veletržních akcí v ČR, na Slovensku i jinde v Evropě. Ve spolupráci s vybranými veletržními správami bývá na mnoha veletrzích i vystavovatelem a organizátorem některých bodů doprovodného programu.

Digital Economy World

Digital Economy World

V redakci odborně-populárního časopisu Digital Economy World právě vzniklo třetí číslo, které vyšlo v červnu 2016. Aktuálně připravujeme další číslo, které vyjde na podzim a bude se i tentokrát věnovat tématům z oblasti telekomunikací, internetové propagace a technologických novinek.

Sdělovací technika

Zvárač

Partneři VVVI 2017

TAČR

Technologická agentura ČR

Partnerem veletrhu se stala Technologická agentura ČR.

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Připravuje a spravuje programy státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě. Podporu výzkumu, vývoje a inovací realizuje TA ČR v rámci svých devíti programů. Hlavním cílem Technologické agentury ČR je podpořit vznik vysoce konkurenceschopného hospodářského prostředí založeného na znalostech a inovacích, v nichž budou odborníci z oblasti výzkumu a vývoje, podnikání a státní správy efektivně spolupracovat a vzájemně se obohacovat, čímž bude podpořen rozvoj české společnosti.

Agentura pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace

Partnerem veletrhu se stala Agentura pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR

Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno

Partnerem veletrhu se stala Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno je tradiční brněnská organizace, zástupce podnikatelské samosprávy, v současnosti i největší regionální složka Hospodářské komory ČR s největším počtem členů.
Založili jsme klastr Industry Cluster 4.0., z. s., jehož prvořadým cílem je implementace Průmyslu 4.0, důraz na vzdělávání v technických oborech a zahraniční obchod. Klastr rovněž hodlá vybudovat „Chytrou továrnu“ a přispět k morfologické změně výrobních procesů na jižní Moravě.
Za podpory Jihomoravského kraje jsme zřídili Centrum mezinárodního obchodu, které nabízí komplexní služby zejména malým a středním podnikům, které se chtějí prosadit na zahraničních trzích.
Manažer mezinárodního obchodu je název jedinečného vzdělávacího kurzu, v rámci něhož budou zájemcům předávat znalosti a zkušenosti úspěšní majitelé či generální ředitelé exportních firem.
Svým členům jsme schopni zajistit komplexní špičkové poradenské služby na míru, školení zaměstnanců, účinně za ně lobovat, ale i nabídnout řadu networkingových akcí pro navázání nových obchodních kontaktů.

Elektrotechnická asociace České republiky

Elektrotechnická asociace České republiky

- Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v lednu 1992 jako ekonomicky i právně samostatný zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. Asociace sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie. Kromě vlastního kolektivního vyjednávání s odbory, což je základ sociálního dialogu, komunikuje dále s příslušnými orgány státní správy (Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem životního prostředí) a samozřejmě zastřešující zaměstnavatelskou organizací, Svazem průmyslu a dopravy ČR. Svým členům umožňuje účast na tvorbě nových legislativních norem, při práci v odborných skupinách a dalších činnostech. Podporuje etické podnikání, a také se aktivně hlásí k etickému kodexu SPČR. Její činnost se řídí stanovami a programovým prohlášením.

NCA

Národní klastrová asociace

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Národní klastrová asociace.

Těžištěm členské základny NCA je 20 vůdčích klastrových organizací ČR zastřešujících téměř 500 subjektů z podnikatelské, vzdělávací a výzkumné sféry. Klastrové organizace jsou uznávaným nástrojem ekonomického rozvoje a zvyšování konkurenceschopnosti díky své schopnosti mobilizovat své členy ke strategickým změnám a inovačním aktivitám v důsledku synergií a unikátního propojení lidského, sociálního a intelektuálního kapitálu v daném oboru.

NCA proto rozvíjí osvětové, propagační, vzdělávací a poradenské činnosti pro klastrové organizace i s pomocí dalších členů, kterými jsou subjekty znalostní, inovační, rozvojové a poradenské infrastruktury. Cílem úsilí NCA je kvalitní rozvoj klastrových organizací a jejich dosahování úspěchů jak na poli VaV a inovací či rozvoje lidských zdrojů, mezinárodních vazeb a exportu, tak při podpoře MSP a budování image ČR jako partnera pro strategické klastrové iniciativy a projekty. Krajům ČR nabízí NCA své jedinečné know-how v oblasti identifikace přirozených klastrů a nastartování klastrových iniciativ.

TP SIZI

Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury

Technologická platforma je zájmovým Sdružením dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových ústavů z odvětví železničního průmyslu, které se podílí na návrhu, investiční výstavbě, údržbě a ověřování železniční infrastruktury České republiky v subsystémech „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a rozhraní subsystémů.

NSMC

Network Security Monitoring Cluster

Partnerem veletrhu se stal klastr Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT. Klastr má 21členů včetně Masarykovy univerzity v Brně a do budoucna je otevřený vstupu dalších členů. Byl založen na regionální úrovni (většina současných členů se nachází v Jihomoravském kraji), ale jeho ambicí je stát se nadregionálním uskupením s působností na území ČR.

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, z.s.

Partnerem veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Zástupci českých nanotechnologických firem založili dne 27. listopadu 2014 na půdě agentury CzechInvest Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. Ta si klade za cíl reprezentovat zájmy českých firem a výzkumu v tomto oboru na národní i evropské úrovni, v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Staví na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a snaží se šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti. Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou. Asociace má v současnosti 19 členů.

ACRI

Asociace podniků českého železničního průmyslu

Partnerem veletrhu se stala Asociace podniků českého železničního průmyslu.

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu. ACRI reprezentuje zájmy členské základy a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským.

VIDA

VIDA! Science centrum Brno

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala společnost VIDA science centre. ZÁBAVNÍ VĚDECKÝ PARK pro popularizaci a podporu vědy se stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky vědeckých fenoménů , 4600 m2 CHYTRÉ ZÁBAVY!

aliance pro energetickou soběstačnost

aliance pro energetickou soběstačnost

CREA

Klastr CREA Hydro & Energy, z.s.

Partnerem veletrhu se stal klastr CREA Hydro&Energy, z.s.

CREA Hydro&Energy, z.s. je klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě.

GLUTEX

CLUTEX - klastr technické textilie, o.s.

Partnerem veletrhu se stal CLUTEX - Klastr technické textilie, o.s.

Posláním klastru je koordinace a spolupráce zejména textilních a oděvních firem, organizací zabývajících se vývojem a výzkumem, univerzity a dalších subjektů. Cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, zajištění inovací, vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických textilií včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě. Klastr respektuje právní subjektivitu svých členů. Vystupuje jako samostatný právní subjekt hájící společné zájmy svých členů.

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s. se stala partnerem

Partnerem veletrhu se stala Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ (dále jen ČTPS) je oborovým seskupením podniků, výzkumných jednotek největších strojních fakult v ČR a dalších organizací, které iniciuje a podporuje rozvoj strojírenského průmyslu v České republice a s ním spojené vědecké, výzkumné, technologické a inovační aktivity. Svoji činnost opírá o zpracovanou Strategickou výzkumnou agendu a napomáhá její implementaci v členských i dalších strojírenských organizacích. Pořádá reprezentativní diskusní setkání k aktuálním problémům strojírenství a prezentuje v odborných i laických grémiích jeho činnost. ČTPS je řádným členem evropské technologické platformy MANUFUTURE a asociace EFFRA a napomáhá vstupu svých členů a dalších osob do evropských organizací a projektů. Bude se rovněž aktivně podílet na implementaci národní iniciativy PRŮMYSL 4.0.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Česko-izraelská smíšená obchodní komora se stala partnerem

Partnerem veletrhu se stala Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Česko-izraelská smíšená obchodní komora již více než 20 let aktivně působí v oblasti podpory vzájemných obchodních, kulturních a diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael.
Komora pravidelně pořádá významné akce za účasti předních představitelů české, izraelské a mezinárodní politické, kulturní, obchodní, vědecké a akademické sféry. Podílí se rovněž na přípravě misí českých odborníků a podnikatelů do Izraele.
Pro více informací o aktivitách a možnosti členství v Česko-izraelské smíšené obchodní komoře navštivte naše stránky na www.cisok.cz.

HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika

HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika

Partnerem veletrhu se stala HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika

HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika již 25 let podporuje hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Švýcarském. Jedná se o komoru smíšenou podporující obousměrný vzájemný obchod. Za dobu své činnosti získala komora přes 140 členů zastupujících převážně švýcarské společnosti působící na českém trhu. Hlavním cílem komory je propagace a podpora vzájemného obchodu. Zajistit platformu pro setkávání, výměnu kontaktů, informací a zkušeností a vytvoření obchodních příležitostí. Pro své členy komora organizuje minimálně dvě akce měsíčně, které jsou velmi pestré. Mezi pořádanými eventy můžete nalézt: odborné seminář, konference, společenské, kulturní a sportovní akce jako např. golfový Turnaj, Business Cocktail, Swiss Business Breakfast či Vánoční večeři.
HST pracuje nezávisle na Švýcarském velvyslanectví v Praze, nicméně s velvyslanectvím má velmi úzké kontakty. HST je dle smlouvy Mezi Switzerland Global Enterprise a Švýcarským velvyslanectvím v Praze kontaktním místem pro švýcarské společnosti vstupující na český trh.
HST má dlouhodobé zkušenosti s podporou obchodních aktivit. Mezi nabízené služby patří: exportní poradenství (švýcarský trh), zajištění hospodářských analýz českého a švýcarského trhu, vyhledání obchodních partnerů na švýcarském a českém trhu, servis pro členy, informační servis a základní poradenství o švýcarském trhu, zastoupení na veletrzích, pořádání akcí ve spolupráci s S-GE, SEC Obchodní komorou Švýcarsko – střední Evropa, státními institucemi a dalšími partner, Networking.

Záštity VVVI 2017

Úřad vlády ČR

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace - Pavel Bělobrádek

Záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace přijal Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Sekce pro vědu, vývoj a inovace vznikla při Úřadu vlády ČR s cílem koordinovat a řídit systém vědy a výzkumu. Mezi hlavní úkoly sekce patří sjednocení vědní politiky, nastavení transparentních pravidel financování institucí zabývajících se VVI, identifikace a podpora excelence ve vědě a rozšiřování mezinárodní vědecké spolupráce. Podpora vědy a výzkumu je zároveň vnímána jako významná součást konkurenceschopnosti České republiky, proto do portfolia činností sekce patří také zlepšování spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou a popularizace vědy a výzkumu.

Záštita ve formátu PDF

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.

Záštita ve formátu PDF

Logo MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

Záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace přijal předseda Úřadu průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou. Historie Úřadu sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu.

Záštita ve formátu PDF

JM Kraj

Jihomoravský kraj

Záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace udělil hejtman Jihomoravského kraje.

Vyslovili podporu

Hutnictví železa a.s.

Hutnictví železa a.s.

Partneři a záštity VVVI 2016

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

ASKP_ČR

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Invent Arena Třinec

Invent Arena

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Invent Arena. Organizace pořádá v Třinci letos první ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů.

Česká technologická platforma Plasty

ČTPP

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala organizace Česká technologická platforma Plasty. ČTPP má za cíl podporovat rozvoj českého plastikářského průmyslu.

Svaz strojírenské technnologie

SST

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stal svaz strojírenské technologie.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace převzal záštitu

Vláda ČR

Záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace přijal Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Záštita ve formátu PDF

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

CzechInvest

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Elektrotechnická asociace České republiky

EAČRLogo AVO

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Elektrotechnická asociace České republiky.

Asociace výzkumných organizací

Logo AVO

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Asociace výzkumných organizací.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Logo SCHP

Partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Svaz chemického průmyslu ČR Partnerem VVVI

Logo SCHP

se stal Svaz chemického průmyslu České republiky partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů partnerem VVVI

Logo ČSVZ

se stal Český svaz vynálezců a zlepšovatelů partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Logo MŠMT

převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace.

Univerzita Tomáše Bati

UTB Zlín

Univerzita Tomáše Bati převzala záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace.

Úřad průmyslového vlastnictví

UPV

Úřad průmyslového vlastnictví převzal záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech.

Posláním Svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky, vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v České republice a hájit společné zájmy jeho členů. Svaz sdružuje subjekty založené za účelem plnění zaměstnavatelských nebo podnikatelských či profesních funkcí. Svaz definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti.

Veletrh Věda Výzkum Inovace je součástí podpory kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání, jejímž je SPČR vyhlašovatelem.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR). Cíle kampaně jsou:

  • Zlepšení vnímání průmyslu a technických oborů ze strany veřejnosti
  • Zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními
  • Koncepční a systémové změny v oblasti technického vzdělávání

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje reprezentuje podnikatelskou obec Zlínského kraje vůči Hospodářské komoře ČR a dalším institucím a organizacím na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Dále usiluje o rozvoj příznivého podnikatelského prostředí a vhodných podmínek k podnikání, podporuje podnikatelské aktivity, chrání zájmy a zajišťuje potřeby členů regionální komory ve vztahu k orgánům veřejné správy. Snaží se podpořit mladé talentované studenty a mnohé jiné aktivity. Vizí Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je být důstojným reprezentantem podnikatelských subjektů Zlínského kraje. Hájí jejich zájmy a prostřednictvím profesionálních služeb přispívá k rozvoji jejich podnikatelských aktivit.

Technologické inovační centrum

Zakladateli Technologického Inovačního Centra se staly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj.

Hlavním cílem Technologického inovačního centra je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

BIC Brno

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti "Transferu technologií" vytváří spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe. Za dobu své existence odstartovali v 10 realizovaných inkubátorech více než 100 inovačních firem a navázali spolupráci s více než 500 dalšími. Soustavně se věnuje také výzkumu celého procesu přenosu výsledků VaV do praxe, čímž se snaží o zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť.

Jeho cílem je podporovat podnikatele v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Podílí se na řešení problémů firem, vyhledává partnery pro spolupráci či zajišťujeme jejich další rozvoj účastí v projektech financovaných z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů.

Televizní a reklamní společnost TVF, s.r.o.

TVF

Mediálním partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala televizní a reklamní společnost TVF, s.r.o.

MM Průmyslové spektrum

MM Průmyslové spektrum

Mediálním partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace se stala společnost MM Průmyslové spektrum.